Riskanalys av arbetsmiljö

Riskanalys arbetsmiljö

En riskbedömning eller riskanalys av arbetsmiljö handlar om att bedöma risker på arbetsplatsen. Syftet är att identifiera behov av åtgärder och undvika att någon blir sjuk, skadas eller dör av jobbet. Detta lyfts både i Regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025, som betonar friska arbetsplatser och friskfaktorer, och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete .

Vad innebär en riskanalys av arbetsmiljön?

I en riskbedömning värderas om arbetsmiljörisker som identifierats är allvarliga eller inte. Bedömningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som åligger varje arbetsgivare. Riskanalysen ska alltid vara skriftlig och den bör leda till förslag på åtgärder för att hantera riskerna. Kan de inte åtgärdas genast ska de skrivas upp i en handlingsplan och åtgärder som redan genomförts ska kontrolleras om de gav önskat resultat.

Vem ansvarar för riskanalyser på en arbetsplats?

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker på arbetsplatsen undersöks, bedöms och åtgärdas. Detta ska ske löpande och inte endast vid särskilda situationer eller när problem uppstår. Syftet är att upptäcka arbetsmiljörisker i tid och kunna åtgärda dem.

Arbetsgivarens ansvar vid en riskanalys av arbetsmiljön

Arbetsgivaren ansvarar för riskanalysen av arbetsmiljön och för att den, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, görs strukturerat och planerat och att allt dokumenteras.

Vanliga risker i arbetsmiljön

Risker i arbetsmiljön kan finnas i såväl fysiska, organisatoriska som sociala förhållanden. Buller, belysning, belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll. Det är också viktigt att tänka på att riskerna kan se olika ut beroende på ålder men även hur du som arbetsgivaren skapar en hållbar arbetsmiljö för medarbetare i alla åldrar .

Checklista för riskbedömning av arbetsmiljön

Det kan vara bra att ha en checklista och en mall för att göra riskbedömning av arbetsmiljö. Du kan ta fram en egen checklista eller mall utifrån till exempel Arbetsmiljöverkets information om riskbedömning inom arbetsmiljöarbete, eller använda en befintlig mall. Läs och ladda hem Arbetsmiljöverkets mall för riskbedömning arbetsmiljö här.

1. Undersökning av arbetsmiljön

Undersökning av den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön bör göras regelbundet för att samla information och identifiera arbetsmiljörisker.Riskbedömning av arbetsmiljön bör också ske när något ändras på arbetsplatsen, till exempel vid en omorganisation, flytt eller när arbetsuppgifter ska förändras.  

Den fysiska arbetsmiljön undersöks genom skyddsronder. Ta gärna hjälp av checklistor med färdigformulerade frågor för olika branscher. Vid riskanalysen kan du göra en bedömning av risker i arbetsmiljön, beskriva, skriva in en åtgärd samt ange ansvarig och när åtgärden ska vara genomförd. Den organisatoriska och sociala miljön kan undersökas vid medarbetarsamtal eller på arbetsplatsträffar. Man kan även göra en enkätundersökning för alla anställda.

2. Bedömning av arbetsmiljörisker

Riskbedömning av arbetsmiljön innebär att värdera riskfaktorer i arbetsmiljön. Vid bedömning av arbetsmiljörisker och hur allvarliga de är, kan du göra en sammanvägning av sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall uppstår, och vad konsekvensen blir om något händer. När du bedömer risker är det bra att utgå ifrån en sammanställning av ohälsa, olycksfall och tillbud på arbetsplatsen. MedHelps plattform för digital företagshälsa hjälper arbetsgivaren och chefen genom att ge en överblick på hälsorisker och sjukfrånvaro, vilket ger viktig information för att förstå risker i arbetsmiljön. Genom plattformen får arbetsgivaren och chefen en bild av sjukfrånvaro, dess frekvens och orsaker, och kan se mönster och risker för ohälsa, på aggregerad nivå, team eller individ. Detta är en viktig pusselbit i ett systematiskt arbetsmiljöarbete och i bedömning av risker i arbetsmiljön.

3. Åtgärda eventuella risker

Risker i arbetsmiljön ska åtgärdas så snart som möjligt och man bör börja med de allvarliga riskfaktorerna i arbetsmiljön. Beroende på vad som upptäckts kan åtgärderna se olika ut. Det kan handla om att göra arbetsuppgifterna mer varierade, byta ut trasiga maskiner eller se till att personal får utbildning.

4. Följa upp utförda riskåtgärder

När åtgärder har genomförts ska arbetsgivaren kontrollera att åtgärderna har utförts och om de är tillräckliga och har fungerat. Det är också viktigt att se över om åtgärderna kan ha skapat nya risker i arbetsmiljön. Om det finns åtgärder som inte har genomförts ska man ta reda på varför de inte har åtgärdats, och handlingsplanen ska därefter uppdateras.

Riskanalys enligt arbetsmiljölagen – vad gäller?

Regler om riskanalys styrs av arbetsmiljölagen. Alla arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att följa föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, som bygger på att arbetsgivaren kontinuerligt ska göra en riskbedömning av arbetsmiljö, genomföra åtgärder och följa upp den för att förebygga arbetsmiljörisker så som olyckor och ohälsa.

Ett system för digital frånvarohantering kan hjälpa arbetsgivaren att få koll på risker i arbetsmiljön genom att den kontinuerligt kan dokumentera orsak till sjukfrånvaro. Det underlättar för arbetsgivaren att vara proaktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rehabstöd är ett verktyg för att hjälpa chefer i sitt rehabiliteringsansvar om en medarbetare har blivit sjuk, så att rätt åtgärder sätts in vid rätt tillfälle, vilket sparar tid, lidande och pengar.

Vill du veta med om hur vår plattform för digital företagshälsa kan hjälpa ditt företag med arbetsmiljöarbetet?