Jämställdhet på arbetsplatsen? Kvinnors sjukfrånvaro dubbelt så hög.

Dela

Trots bättre allmän hälsa har sjukfrånvaron bland kvinnor ökat sedan 1980-talet i Sverige. Idag är kvinnor sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män. Men varför är det så här, och hur kan arbetsgivare bidra till att minska den högre sjukfrånvaron hos kvinnor? En förutsättning är att arbetsgivare har tydliga data att utgå ifrån.

Kopplingen mellan låg sjukfrånvaro och god lönsamhet är tydlig och det finns starka incitament att jobba för ökad hälsa i en organisation. Att ha sjukskrivna medarbetare är både dyrt och besvärligt för arbetsgivaren.

– Sverige är mest jämställt i Europa när det gäller förvärvsarbete men det gäller inte alls när det kommer till sjukfrånvaro. För att komma tillrätta med den högre sjukfrånvaron bland kvinnor behövs data kring orsakerna så att detta kan angripas på rätt sätt. Vi måste sluta gissa varför kvinnor är sjukskrivna, säger Elisabeth Wicklin, affärsområdeschef företagstjänster på MedHelp.

Analysen av kvinnors sjukfrånvaro måste utgå ifrån data

Precis som i andra länder där många kvinnor förvärvsarbetar är kvinnorna i Sverige mer sjukskrivna än männen. Faktum är att kvinnor i Sverige är sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män1, ett mönster som funnits de senaste 30 åren, och skillnaderna har ökat. Trots detta frågar sig många fortfarande varför det ser ut så här.

Forskning visar att skillnaden inte kan förklaras av att kvinnor har sämre hälsa, eller av att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken och branscher. Det verkar snarare som att kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen och att kvinnor har annorlunda attityder och beteenden kopplat till sjukfrånvaro och sjukskrivning.

– Generella förklaringar och magkänsla räcker inte för att komma tillrätta med problemet. Varje arbetsgivare måste utgå från sin egen data för att se hur sjukfrånvaron i organisationen ska åtgärdas. Sjukfrånvaro kan följas via Medhelps verktyg för sjukfrånvarostatistik . Med rätt data som grund kan sjukfrånvaron och kostnaderna minska och hälsa och välmående öka, säger Elisabeth Wicklin.

Varför sjukskrivs fler kvinnor än män?

Enligt IFAU2 syns förklaringar till den höga sjukfrånvaron bland kvinnor i att kvinnor tar ett större familjeansvar och är mer benägna än män att vara hemma från arbetet, samt att normer inom vården bidrar till att kvinnor tenderar att sjukskrivas oftare än män för liknande hälsoproblem.

Vi vet att hälsofrågor står högt på agendan på svenska företag, men samtidigt har många HR-chefer bristande koll på sjukfrånvaron och vad den beror på. Psykisk ohälsa som sjukskrivningsorsak har ökat kraftigt de senaste åren, särskilt bland kvinnor. Det handlar främst om olika typer av stress kopplad till arbetsmiljö, arbetsbelastning och ledarskap, där arbetsgivaren har ett tydligt ansvar.

Vad kan en arbetsgivare göra för att minska sjukskrivningarna?

Så vad kan en arbetsgivare göra för att förebygga ohälsa och minska sjukskrivningar? Grunden handlar om fakta. Arbetsgivare behöver system för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa, och data för att kartlägga orsaker till sjukskrivningar. Endast då kan man veta vad man ska göra för att hjälpa medarbetaren, och också mäta att det har effekt.

– Många företag har dåliga system och metoder för att följa och jobba proaktivt med hälsa i företaget. Det kan leda till dålig koll på orsaker till och kostnader för sjukfrånvaron. Idag finns bra analysverktyg och molnbaserade lösningar som gör processerna enklare och ger data som underlag för att angripa sjukfrånvaron på rätt sätt, säger Elisabeth Wicklin.

MedHelps digitala företagshälsatjänst för frånvarohantering med sjukvårdsrådgivning ger organisationen koll på sjukfrånvaron, dess orsaker och kostnader och möjliggör datadrivna beslut. Det skapar förståelse för hur ni kan komma tillrätta med sjukfrånvaro och sätta in rätt åtgärder, som bidrar till bättre hälsa, lägre sjukfrånvaro och sänkta kostnader.

Vill du veta mer om hur ni kan få koll på er sjukfrånvaro? Kontakta oss gärna.

1 Pathric Hägglund, Riksrevisionen, Jämställd sjukfrånvaro, bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?
2 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Visste du att:

Ett företag med 250 anställda, lika många kvinnor som män, en genomsnittslön på 35 000 kronor och en sjukfrånvaro på 6 procent, kan genom att minska sjukfrånvaron till 5 procent minska sina kostnader med 1 155 000 kronor – på ett år.

Källor: MedHelp, Försäkringskassan, Riksrevisionen.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?