← Alla artiklar
Start Kunskapsbank HR-rapporten 2022 – de 10 viktigaste insikterna

HR-rapporten 2022 – de 10 viktigaste insikterna

Scrolla ner ↓

Pandemin präglar tydligt HR-rapporten 2022 där 300 HR-chefer har gett sin syn på sjukfrånvaro, arbete med rehabilitering och hälsoarbete. Bland annat visar rapporten att distansarbetet ställer högre krav på att upptäcka och förebygga ohälsa bland medarbetarna. Här sammanfattar vi de 10 viktigaste insikterna.

HR-chefer öppna för hybrida arbetsplatser men det kommer med nya utmaningar

Coronapandemin ledde till att hundratusentals svenskar flyttade sina kontor till hemmet och många har därefter fortsatt att arbeta hemifrån i viss utsträckning. En majoritet av HR-cheferna i undersökningen är positivt inställda till distansarbete, något som ställer nya krav på arbetsgivaren.

För samtidigt som möjligheten till distansarbete har många fördelar uppstår nya utmaningar vad gäller medarbetarnas hälsa och välmående. Resultat i undersökningen visar att 2 av 3 HR-chefer är öppna för en hybrid arbetsplats där de anställda i olika utsträckning arbetar hemifrån. 4 av 10 svarar att de kommer att tillåta visst arbete hemifrån samtidigt som en fjärdedel aktivt uppmanar medarbetarna att arbeta hemifrån heltid eller deltid.

Endast 1 av 10 svarar att de anser att allt arbete ska ske på kontoret

Många saknar rutiner för att följa upp när medarbetare arbetar hemifrån trots sjukdom. För att kunna fånga upp signaler om ohälsa i tid, innan det hunnit växa till ett större problem, behövs en tydlig inblick i medarbetarnas mående. Men under pandemin har spelplanen förändrats. Medarbetarna har förväntats stanna hemma redan vid lindriga symtom och i många verksamheter har anställda jobbat hemifrån även när de har varit sjuka.

Flera HR-chefer vittnar om att det fattas tydliga rutiner för att samla in data om medarbetarnas mående på distans. Faktum är att de flesta företag, 6 av 10, saknar rutiner och system för hur man hanterar sjuknärvaro vid hemarbete. Endast 1 av 10 HR-chefer uppger att de har ett system där medarbetarna förväntas rapportera in hemarbete vid sjukdom.

HR-chefer ser risker med sjuknärvaro

Att arbeta trots att man är något krasslig är inget nytt. Men i och med pandemin, där hemarbete blev standard för många, så höjdes tröskeln för många för hur sjuk man kan vara och ändå slå upp datorn från soffan eller sängen och “jobba en stund i alla fall”.

Sjuknärvaron är något som oroar många HR-chefer. Totalt 64 % uppger att de ser risker eller nackdelar med att anställda arbetar hemifrån trots sjukdom. De menar att det är svårt att dra gränser för när någon är för sjuk för att arbeta och att produktionen kan påverkas negativt.

Att arbeta på distans även när man är sjuk kan tyckas vara en bra lösning för stunden, men kan i längden leda till ytterligare försämrad hälsa samtidigt som cheferna inte underrättas som de borde. Genom att be medarbetarna upplysa arbetsgivaren om de tillfällen de arbetar trots att de är sjuka får företagen en bättre insikt i hur medarbetarna mår, samtidigt som de ser vilka som potentiellt kan behöva sjukanmäla sig inom en snar framtid.

Vart tredje företag följer inte sjukfrånvaron över tid

Ett främjande och förebyggande arbete med hälsa och välmående är bra för både anställda och arbetsgivare. Att arbeta proaktivt innebär dels att insatserna inte behöver bli lika omfattande och att kostnaderna oftast blir lägre. En viktig del är att ha koll på och hantera sjukfrånvaron, där ett system som löpande samlar in sjukfrånvaro över tid är ett bra alternativ.

Men resultaten i rapporten visar att var tredje HR-chef varken mäter eller följer sjukfrånvaron över tid. 2 av 10 HR-chefer svarar att de mäter och följer kostnaderna för sjukfrånvaro i organisationen över tid, och ungefär lika många svarar att de inte har en säker process för att hantera information om läkarintyg, rehabmöten, hälsosamtal och kontakter med Försäkringskassan.

Oroande siffror med tanke på att förebyggande arbete handlar om att fånga upp signaler tidigt och därifrån fatta rätt beslut.

HR-chefer vill identifiera individer med risk för ohälsa i tid

Att förstå orsakerna till sjukfrånvaro är det första steget till att identifiera och fånga upp signaler på ohälsa bland medarbetarna. Nästan 5 av 10 HR-chefer svarar att möjligheten att i tid identifiera risken för skador, ohälsa och sjukdom är den mest värdefulla informationen att ha vad gäller sjukfrånvaro.

Därför efterfrågar många HR-chefer ett systemstöd i hanteringen av sjukfrånvaro. De vill kunna mäta och följa sjukfrånvaron över tid och garantera samma hantering genom hela organisationen.

Hälften av organisationerna saknar rutiner för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa

Trots att förebyggande arbete sänker sjukfrånvaron så uppger hälften av organisationerna som deltagit i undersökningen att de helt saknar eller har bristande rutiner för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Även om hälften av alla HR-chefer svarar att de har ett arbetssätt för att fånga upp signaler på ohälsa tidigt så är det bara vart fjärde företag som svarat att de har väl fungerande rutiner. Det är intressant ur två perspektiv. För det första är det bevisat att de individer som snabbt får stöd har en snabbare och mindre utmanande väg tillbaka. För det andra riskerar företag ökade kostnader för sjukfrånvaron i form av sjuklöner, vikarier och rehabilitering, något som är mer kostsamt än att arbeta preventivt.

Stor utmaning att identifiera åtgärder som sänker sjukfrånvaron

Att upptäcka signalerna på att medarbetare inte mår bra är en sak, men den utmaning som flest ansvariga lyfter fram är att det kan vara svårt att faktiskt identifiera vilket stöd de behöver. Det vittnar hälften av alla HR-chefer om i undersökningen.

Få anlitar företagshälsovården i proaktivt syfte

Trots att proaktiv företagshälsa sparar både pengar och tid visar rapporten att relativt få svenska företag och organisationer anlitar företagshälsovården i förebyggande syfte. Nästan 4 av 10 HR-chefer uppger att de aldrig eller sällan involverar företagshälsovården i proaktivt syfte. Knappt tre av tio HR-chefer svarar att de gör det ibland.

Drygt varannan chef brister i kunskap om arbetsmiljölagar

Rapporten visar att det finns ett oroande kunskapsgap om vilka lagar och regler som gäller på svenska arbetsplatser. 45 %av HR-cheferna menar att cheferna i deras organisation har tillräcklig kunskap om lagar och regler för arbetsmiljö och rehabilitering.

Samtidigt svarar drygt 3 av 10 att cheferna i deras organisation har begränsad kunskap medan 2 av 10 menar att deras chefer har liten eller ingen kunskap alls. Det måste ses som allvarligt givet vilka konsekvenser det kan få för medarbetarna.

Sjukfrånvaro kostar svenska företag miljarder

Årets HR-rapport visar att det fortsatt är många företag och organisationer som inte följer upp kostnaderna kopplade till sjukfrånvaro. Nästan 3 av 10 HR-chefer svarar att de inte vet eller inte har någon siffra på vad sjukfrånvaron kostar i deras organisation. Det är ungefär på samma nivå som 2020.

Sjukfrånvaro är dyrt och långtidssjukskrivningar kan bli väldigt kostsamma för ett företag. De vanligaste sjukskrivningar är de som är korta, det vill säga under 14 dagar, och där arbetsgivare behöva betala sjuklön. Redan 2019, innan pandemin, betalade svenska arbetsgivare över 24 miljarder i sjuklönekostnader.

För att HR ska kunna bidra till organisationens mål behövs ett tillförlitligt underlag som baseras på statistik över frekvens för sjukfrånvaron, orsaker och kostnader. Med hjälp av en sådan statistik kan sedan välgrundade beslut fattas och HR kan stötta organisationen både strategiskt och operativt.

Ladda ner vår HR-rapport här

Senast uppdaterad: 2023-10-25

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!