Rehabsamtal – Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringssamtal 

rehabsamtal

Upprepad korttidsfrånvaro eller en allvarlig arbetsplatsolycka som leder till skada, det kan finnas många anledningar till att en medarbetare blir sjukskriven. Du som chef har ett ansvar att stötta vid en eventuell rehabiliteringsprocess. Ett steg i det arbetet är att bjuda in medarbetaren till samtal om rehabilitering, ett rehabsamtal.

Om en medarbetare varit sjukskriven i 14 dagar eller mer, eller haft upprepad sjukfrånvaro , har arbetsgivaren skyldighet att utreda behov av anpassning, ett så kallat rehabiliteringsansvar . Planeringen ska enligt lag starta redan efter 30 dagars sjukskrivning. Målet är att det ska hjälpa medarbetaren att snabbare komma tillbaka till jobbet.

Rehabsamtal under sjukskrivning eller av annan orsak

Ett rehabiliteringssamtal ska genomföras när medarbetaren:

 • Varit sjukskriven 6 gånger på 12 månader (upprepad korttidsfrånvaro)
 • Förväntas vara sjukskriven längre än 30 dagar
 • Själv begär det
 • Vid upprepade tidiga signaler på ohälsa.

Involvera fler aktörer och kompetenser

Om du som chef och din medarbetare kommer fram till att det finns behov av anpassning och åtgärder, behöver ofta flera aktörer träffas för planering. Förutom du som chef och din medarbetare, kan det vara:

 • Närmaste personalfunktion
 • Företagshälsovården
 • Behandlande läkare
 • Försäkringskassan
 • Facklig företrädare eller någon annan stödperson

Förbered inför rehabiliteringssamtalet

Inför rehabiliteringssamtalet kan det vara bra att tänka igenom följande:

 • Vad har hänt hittills i rehabiliteringsärendet?
 • Är ett rehabiliteringssamtal genomfört med medarbetaren?
 • Finns det någon påbörjad rehabiliteringsplan?
 • Vilka av de ordinarie arbetsuppgifterna kan medarbetaren utföra idag?
 • Kan medarbetaren återgå till ordinarie arbetsuppgifter, med eller utan anpassning, på hel- eller deltid?
 • Vilken typ av anpassnings- eller rehabiliteringsåtgärder kan tänkas bli aktuella?
 • Vilket mandat har du att fatta beslut om insatser? Vad är möjligt ekonomiskt?

Skriv en handlingsplan

När åtgärderna är identifierade, behöver du skriva en åtgärdsplan:

 • Mål och ibland delmål – vad ska åtgärderna leda till?
 • Tidplan för anpassnings- och rehabiliteringsåtgärderna
 • Ansvar, vem gör vad i processen
 • Uppföljningstillfällen
 
Rehab – Svårt för cheferna att få till bra rehabprocesser? Dela vår checklista och hjälp dem göra rätt varje gång. Ladda ner guide

Hur fungerar en arbetslivsinriktad rehabilitering?

Vilka arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som blir aktuella måste bedömas från fall till fall. Faktorer som arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens resurser och arbetstagarens egna förutsättningar spelar stor roll på hur rehabiliteringsprocessen går till.

Arbetsgivare ska ta fram en rehabiliteringsplan för återgång till arbete för arbetstagare som kan antas eller förväntas ha helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar. En sådan plan ska vara klar senast 30 dagar efter sjukskrivningen påbörjades, med undantag om arbetstagarens hälsotillstånd är så pass att återgång i arbete inte är aktuellt. Då ska man i stället avvakta till dess att medarbetarens hälsotillstånd har förbättrats.

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är en av flera delar i rehabiliteringsprocessen. Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen och ska utifrån sin kompetens bidra till att individen behåller eller återfår sin fysiska och psykiska funktionsförmåga. Försäkringskassan är de som bedömer individens arbetsförmåga och dennes rätt till ersättning, samt utreder dennes behov för arbetslivsinriktade åtgärder. Medarbetaren själv ansvarar för sin egen medverkan i planering och åtgärder som ska se till att hen kan återgå till arbetet så snart som möjligt. Medarbetaren ska även medverka aktivt i sin egen rehabilitering, annars riskerar denne att bli av med sin ersättning.

Arbetsgivarens skyldigheter vid en arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsgivaren ansvarar endast för att vidta de rehabiliteringsåtgärder som kan göras i eller i anslutning till den egna verksamheten. Det innebär att arbetsgivaren ska anpassa medarbetarens arbetssituation i form av arbetsuppgifter, arbetstid eller arbetsplats för att hen ska kunna fortsätta eller återgå till sitt arbete. I vissa fall är det aktuellt med att hitta ett annat lämpligt arbete för medarbetaren. Några exempel på anpassningsåtgärder för medarbetare är:

 • Ändrade arbetstider eller arbetsmetoder
 • Anpassning eller omfördelning av ordinarie arbetsuppgifter
 • Tillfällig eller permanent omplacering till annan anställning inom verksamheten.
 • Användning av arbetshjälpmedel
 • Arbetsträning

Arbetsgivaren ska också delta i avstämningsmöten som Försäkringskassan kallar till och ansvarar för att hålla löpande kontakt med medarbetaren under dennes sjukfrånvaro.

Vad är målet med en arbetslivsinriktad rehabilitering?

Det övergripande målet vid arbetslivsinriktad rehabilitering är alltid att medarbetaren ska kunna fortsätta försörja sig genom sin anställning. För att detta ska vara möjligt behöver individen behålla eller återfå sin funktions- och arbetsförmåga i så hög utsträckning som möjligt, genom såväl medicinska som arbetslivsinriktade åtgärder.

Arbetslivsinriktad rehabilitering och MedHelp

MedHelps Rehabstöd för chefer ser till att du som chef fullföljer ditt rehabiliteringsansvar när en medarbetare blir sjukskriven. Rätt rehabiliteringsåtgärder bidrar till minskad sjukfrånvaro, vilket sparar både tid, lidande och pengar. Vi hjälper dig exempelvis med:

Stöd för rehabilitering

Att söka arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar, hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden för rehabilitering av både psykiska och fysiska besvär.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!