Har ni koll på er sjukfrånvaro?

Dela

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro och sjukfrånvaron blir därmed ett mått på hur arbetsplatsen mår. Med rätt information och kontinuerligt arbete för bättre hälsoläge kan sjukfrånvaron minska.

Det handlar bland annat om att tidigt upptäcka risker för ohälsa och att sätta in rätt åtgärder och stöd för den som redan är sjuk. För att lyckas med det behövs kontinuerlig mätning, uppföljning och analys av risker, sjukfrånvarons orsaker, omfattning och utveckling över tid. Man måste helt enkelt veta vad som är fel för att kunna komma till rätta med det.

En undersökning som MedHelp gjort bland 200 HR-chefer visar dock att många organisationer inte mäter sin sjukfrånvaro, eller gör det på ett bristande eller ineffektivt sätt. 20 procent av HR-cheferna uppger att de inte känner till den egna organisationens sjuktal och drygt hälften, 52 procent, säger att de inte alls eller i begränsad utsträckning känner till orsakerna till sjukfrånvaron. Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du räknar på sjukfrånvaron.


Att mäta sjukfrånvaro i sjuktal

Sjukfrånvaro mäts ofta som ett sjuktal, som motsvarar procent av ordinarie arbetstid. Det ger en övergripande bild och kan följas över tid, men sjuktalet i sig säger inget om vad sjukfrånvaron beror på eller hur den förändras över tid. För att se och förstå förändringar, positiva som negativa, behövs mer information och mätning behöver ske kontinuerligt. En siffra i sig säger inte så mycket. För att bli betydelsefull behöver den sättas i relation till andra siffror, och kunna jämföras över tid. Men den behöver också kompletteras med kvalitativ information om sjukfrånvaron.

– Vår rekommendation är att mäta mer än bara sjuktalet. För att verkligen kunna arbeta för en friskare organisation behöver man förstå vad sjukfrånvaron beror och hur man kan påverka den. Och för att se att de insatser man gör får resultat bör man inte gå på magkänsla utan mäta kontinuerligt, på individ- och gruppnivå, säger Lars Roth, produkt- och affärsutvecklingschef på MedHelp.


Vad kan man mäta mer än sjuktalet – och varför?

För att få en rättvisande bild och kunna sätta in rätt åtgärder för att förebygga, undvika skador, förhindra eller förkorta sjukskrivningar bör organisationen också samla in information om risker för ohälsa, orsaker till sjukfrånvaro, samt frekvens och omfattning.

– Det handlar om att mäta för att kunna arbeta målinriktat och veta att det man gör ger resultat. Då är det viktigt att mäta och dokumentera över tid. Varje organisation som strävar efter en lönsam och hållbar verksamhet bör också ha koll på kostnaderna för sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron kan snabbt bli dyr och påverkar direkt företagets lönsamhet, säger Lars.


Hur mäter man sjukfrånvaron?

Ett kontinuerligt datadrivet hälsoarbete är A och O. Samla in fakta och data över sjukfrånvarons frekvens, omfattning och orsaker och se till att det sker kontinuerligt. Upprepad korttidsfrånvaro kan indikera risk för längre sjukfrånvaro och ska alltid tas på allvar. All information bör dokumenteras och eftersom det handlar om känsliga personuppgifter är det viktigt att det sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt enligt GDPR. Data bör sparas så att det är möjligt att ta ut information vid olika tidpunkter för att följa utvecklingen över tid. Dokumentera de insatser som görs för att stötta sjuka medarbetare och följ upp resultatet av gjorda insatser, och justera vid behov.

Vad bör man tänka på för att mäta med kvalitet?

  • Samla in tillräckligt omfattande information – så att det går att dra slutsatser, tex om risker för sjukfrånvaro, eller om vilka åtgärder som behöver sättas in.
  • Se till att lagring av personuppgifter sker på ett tryggt och säkert sätt enligt GDPR.
  • Lagra data så att det går att använda som underlag för statistik, analys och datadrivna beslut.

 

Använd smarta verktyg för statistik och uppföljning

MedHelps plattform för digital företagshälsa gör det enklare att mäta risker för och orsaker till sjukfrånvaro, och att följa upp att de insatser som görs för minskad sjukfrånvaro får effekt. Genom att i ett tidigt skede upptäcka risker för ohälsa och hantera dem i tid kan sjukfrånvaron begränsas.

– Med koll på risker och orsaker liksom kvantitativa nyckeltal och statistik kopplat till sjukfrånvaro har ni goda förutsättningar att arbeta datadrivet med organisationens hälsoläge och se till att de insatser ni gör ger önskat resultat, säger Lars.

Ett effektivt och lättanvänt systemstöd, ger ledning, chefer och HR överblick och underlättar ett strategiskt arbetsmiljöarbete för en friskare arbetsplats.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?