5 tips för en effektiv rehabiliteringsprocess

Dela

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har inga tidsgränser utan gäller från första till sista anställningsdagen. Därför är det viktigt att arbetsgivaren och cheferna väl känner till sitt ansvar och hela tiden arbetar för en frisk organisation där medarbetare mår bra och trivs. Här ger vi fem viktiga tips för ett effektivt, och kontinuerligt, arbete med rehabilitering.

Varje arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar och ska medverka till rehabilitering när någon blivit långvarigt sjuk. Rätt rehabiliteringsåtgärder bidrar till kortare sjukfrånvaro och sparar tid, lidande och pengar. Det är något som både arbetsgivare och medarbetare gagnas av. 

Arbetsgivaren ska hjälpa medarbetaren genom olika åtgärder och vad som behövs beror förstås på hur sjuk medarbetaren är och vad sjukfrånvaron beror på. Exempel på åtgärder kan vara anpassning av arbetsplatsen, arbetsmiljön eller arbetsfördelning, ändrade arbetstider, utbildning eller någon form av medicinsk rehabilitering eller psykosocialt stöd.

5 tips för effektiv rehabilitering

Här ger vi fem värdefulla tips till dig som arbetsgivare och chef för en effektiv rehabiliteringsprocess.

1. Främja friskfaktorer

Forskning visar att ett arbete med friskfaktorer är av yttersta vikt för alla arbetsplatser och skapar en god arbetsmiljö där människor trivs och mår bra vilket bidrar till engagemang, arbetslust och bättre hälsa. Exempel på friskfaktorer är tydlig organisation, professionellt ledarskap, god löneutveckling, återkoppling, fungerande utrustning, påverkansmöjligheter, friskvård samt en god och väl fungerande arbetsmiljö.

2. Skaffa er kunskap om ert hälsoläge

Se till att ni har kunskap om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering och om faktorer som påverkar hälsa och arbetsförmåga. Använd gärna ett verktyg för frånvarohantering att få koll på sjukfrånvaron och samla tillförlitlig frånvarostatistik. Se till att följa statistiken kontinuerligt, och skaffa er god koll på sjukfrånvarons frekvens, omfattning och orsaker.  

3. Agera tidigt på signaler, risker och tecken på ohälsa

Ju tidigare ni agerar för att förhindra och förkorta sjukfrånvaro desto mer ökar chanserna för en snabb återgång till arbete. Se till att de finns ett system för att identifiera risker, tidiga signaler och tecken på ohälsa.  Nästan hälften av alla långtidssjukskrivningar föregås av återkommande kortare sjukfrånvaro. Genom att uppmärksamma detta kan man fånga upp och hantera ohälsa tidigt. Ett sätt är att stämma av hälsoläget med medarbetare som varit frånvarande mer än tre gånger under en sex-månaders-period. Ställ frågan: ’Hur mår du?’ eller ’Är det något du behöver hjälp med?’. Vid längre frånvaro är det viktigt att komma igång med rehabiliteringen så tidigt som möjligt, utreda behov av rehabilitering och ha kontakt med den som är sjuk.

4. Delta aktivt i rehabiliteringen

Det är viktigt att chefen är aktiv i rehabiliteringen och till exempel tar fram en individuell rehabiliteringsplan som berör bland annat planering av återgång i arbete och behov av åtgärder. Det är också viktigt att chefen involverar och har tät kontakt med medarbetaren och hela tiden följer upp det som sagts och de åtgärder som görs. Det är också viktigt att komma ihåg att arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering.

5. Säkerställ tydliga rutiner och säker dokumentation

Som arbetsgivare är det viktigt att ha tydliga rutiner och policys för rehabilitering i organisationen och att dessa är kända av chefer och medarbetare. Dokumentation är också a och o. Varje kontakt, samtal och beslut måste dokumenteras så att alla berörda har samma information. Detta är ett krav enligt arbetsmiljölagen och trygg och säker dokumentation, där bara den som behöver har tillgång till den, är också ett krav enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Strukturerad dokumentation underlättar också för chefen som snabbare kan få överblick på rehabilitering och dokumentation för olika medarbetare och enkelt kan få information i varje enskilt fall. 

Viktigt att komma ihåg när det gäller rehabiliteringskedjan 

Allmänt talas det mycket om rehabiliteringskedjan och om olika tidsgränser, men arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har inga tidsgränser. Rehabiliteringsansvaret gäller från första till sista anställningsdagen medan rehabiliteringskedjan är kopplad till rätten till ersättning från socialförsäkring.

Chefens ansvar för rehabilitering

Chefens ansvar för rehabilitering kan ibland upplevas svårt och betungande. Det visar en undersökning som MedHelp har gjort bland 300 HR-chefer*. Cheferna behöver ha kunskap om rehabiliteringsansvaret och vilket rehabstöd de kan få med rehabiliteringen i sin organisation. Enligt undersökningen upplever 42 procent av HR-cheferna att cheferna i deras organisation har begränsad kunskap om rehabiliteringsansvaret och nära hälften, 46 procent, menar att cheferna inte har tillräckligt stöd i hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering. Detta bör tas på allvar, eftersom en effektiv rehabilitering bidrar till ökat välmående, lägre sjukfrånvaro och lägre kostnader för arbetsgivaren. 

Rehabstöd hjälper chefen i rehabiliteringen

Rehabstödet skickar påminnelser till dig som chef om vad du behöver göra, och när, då någon av dina medarbetare är sjuk. Påminnelserna utgår från Försäkringskassans riktlinjer och medarbetarens situation.

Det kan handla om att:

  • En rehabiliteringsplan behöver utformas
  • Det är dags att se över, och eventuellt ändra, arbetsuppgifter
  • Det är dags att komma igång med arbetsträning eller utbildning

Med Rehabstöd får du verktyg som underlättar, till exempel mall för rehabiliteringsplan, och du kan känna dig trygg med att du följer ditt arbetsmiljöansvar och att all dokumentation sparas enligt GDPR.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?