← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Systematik och dialog avgörande i hälsoförebyggande arbete

Systematik och dialog avgörande i hälsoförebyggande arbete

Scrolla ner ↓

Att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och förebygga långtidssjukfrånvaro. Men för att lyckas krävs närvarande chefer, en trygg arbetsmiljö och öppna dialoger med medarbetarna. Milla Jonsson, expert inom arbets- och arbetsmiljörätt samt grundare av appen Fack:App, en digital guide för frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö, delar några värdefulla råd för att främja effektivt preventivt arbete.

Även om det finns stor medvetenhet och omfattande lagstiftning på området brister många företag och organisationer ofta i det förebyggande arbetet med att identifiera tidiga signaler på ohälsa och med att erbjuda rätt stöd till medarbetare i tid, innan sjukfrånvaron blir ett faktum. Detta påvisas tydligt genom nya undersökningar, bland annat i en rapport av Arbetsmiljöverket.

Lista: Därför ska du arbeta förebyggande med ohälsan

 • Den som mår bra på arbetsplatsen presterar också bättre varje dag
 • Långvariga sjukskrivningar är kostsamma för både företag, individ och samhälle
 • Ju längre en sjukskrivning pågår, desto längre blir vägen och tiden tillbaka i arbete

Ur ett arbetsgivarperspektiv finns det mycket att vinna på att förebygga ohälsa, skador och sjukdomar bland medarbetarna. Dessutom handlar det om att värna om arbetsmiljön och arbetsbelastningen för andra kollegor. När en medarbetare är sjuk finns det risk att även kollegorna påverkas negativt, särskilt vid långvarig frånvaro. Ofta måste andra medarbetare då ta över uppgifterna och får i sin tur en ökad arbetsbörda.

Tidigt agerande en viktig framgångsfaktor

Gott förebyggande arbete börjar i tid, och enligt lag är arbetsgivaren ansvarig för att säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Att vidta åtgärder i tid är inte bara viktigt för den berörda medarbetaren, utan för kollegorna. Det handlar om att hela tiden ta hänsyn till hälsa, arbetsbelastning och ekonomi. Det finns föreskrifter som kräver att arbetsgivaren agerar om en medarbetare inte kan prestera fullt på grund av ohälsa, och det är arbetsgivarens skyldighet att undersöka möjligheter till avlastning, minska kraven, och erbjuda stöd, säger Milla Jonsson.

Chefen har central roll för att förebygga ohälsa

– En central del av det förebyggande arbetet är närvarande chefer som kan skapa en trygg arbetsmiljö genom att både se och höra, samt ha öppna dialoger med medarbetarna, och vid behov också kan erbjuda stöd. Men medarbetarna har också själva ett ansvar att flagga till sin chef när de inte mår bra, när de behöver stöd, och om det finns risk att arbetet påverkas negativt, säger Milla.

Chefens roll för att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga och vågar vara transparenta med sitt mående är central, inte minst för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

– Chefer måste våga ställa frågor och ta upp svåra ämnen. Kraven på dialog och öppenhet blir dessutom ännu viktigare på de hybrida arbetsplatser som blivit normen för många. Det kräver en annan typ av planering av arbetslivet, och tydligare krav på både chefer och medarbetare att hålla kommunikationsvägarna öppna och raka, och att kommunicera när man mår dåligt.

Även i situationer när det kan kännas obekvämt, som vid misstanke om missbruk, är det viktigt att påminna sig själv om att man agerar av omtanke och för att undvika risker i verksamheten och att andra far illa. Det menar Milla.

– Chefer och medarbetare kan ha olika uppfattning om en situation, och därför är god. dokumentation så viktigt. På det sättet kan man tillsammans analysera utvecklingen och hålla koll på mönster som annars kan vara svåra att upptäcka, betonar Milla.

Signalerna på ohälsa att ha koll på

Arbetet med att upptäcka tidiga signaler på ohälsa innebär att man som chef måste vara uppmärksam på förändringar och tecken på ohälsa.

 • Förändrat beteende och humör
 • Social tillbakadragenhet
 • Återkommande sjuknärvaro
 • Försämrad arbetsprestation
 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Trötthet och försämrad sömn
 • Övertidsarbete
 • Ovilja att gå till arbetsplatsen, alternativt att visa sig på kamera

– Många signaler på ohälsa är svåra att upptäcka för att de inte märks omedelbart. Dålig sömn kan till exempel vara en tidig signal på arbetsrelaterad stress, vilket kan få konsekvenser på längre sikt. För att upptäcka tidiga signaler behövs ett systematiskt arbete och en nära dialog med medarbetarna, och chefer för agera snabbt när de märker av ett förändrat beteende, säger Milla.

– Kom också ihåg att om det är ohälsa som ligger till grund för att en medarbetare brister i sina arbetsprestationer har arbetsgivaren en skyldighet att verka för att medarbetaren ska återfå sin arbetsförmåga. Även om en medarbetare uttrycker en önskan om att lösa problemet själv har arbetsgivaren både skyldighet och rättighet att agera, påminner Milla.

Förebyggande arbete främjar hälsa

Att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och undvika långtidssjukfrånvaro. För att lyckas krävs närvarande chefer, öppen dialog, och trygg arbetsmiljö, men också att man är uppmärksam på beteendeförändringar för att gånga upp signaler på ohälsa i tid.

– En bra arbetsplatskultur utgör grunden för ett effektivt preventivt arbete. Det innebär att man inte uppmuntrar onödigt kvällsarbete eller att alltid vara tillgänglig. Med ökat distansarbete har gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddats ut, något som på sikt alltid är negativt och kan leda till ökad stressrelaterad ohälsa om man inte är vaksam, berättar Milla.

Vill du veta mer om hur MedHelp kan hjälpa dig med det preventiva hälsoarbetet?

 

Senast uppdaterad: 2023-06-28

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?